Vedtægter


 

§1.

Foreningens navn:

Odense Giants Softball Klub. 

Foreningens hjemsted:

Odense kommune, sportspladsen på Søren Eriksens Vej, Næsby.

Postadresse: Hos den valgte formand.

 

 §2. 

Foreningens formål:

Foreningens formål er at optage og beskæftige medlemmer, der ønsker at spille softball. Foreningsarbejdet skal endvidere give børn og unge mulighed for virksomhed og kammeratlig samvær med deres jævnaldrende i deres fritid.


 §3.

Medlem af organisationer:

Foreningen er tilsluttet Dansk Softball Forbund (gennem DIF) og SIKO.

 

§4. 

Optagelse af medlemmer:

Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. Medlemskab registreres ved betalt kontingent.

 

§5.

Ind- og udmeldelse:

Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket. Ikke-myndige skal have forældremyndigheds indehaverens underskrift. Til alle nye medlemmer informeres om Odense Giants facebookside, hvor vedtægter mv. kan findes. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til kassereren.

Bestyrelsen kan vælge at ekskludere et medlem såfremt:

1.) Vedkommende er i kontingentrestance og ikke reagerer på første rykkerskrivelse.

2.) Vedkommende udviser en opførsel, som er uforenelig med foreningens formål og intentioner.

 

§6.

Kontingent:

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for én sæson ad gangen. Er tidsfristen for betaling af kontingentet overskredet betales et rykkergebyr på 50,- kr. Klubben indkøber klubtøj til kamp. Såfremt spilleren ønsker eget navn på trøjen, betaler medlemmet selv for trøjen.

 

§7. 

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen varsles med frist for indkomne forslag 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag, der ønskes behandlet, samt forslag om ændring af vedtægter, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

 

§8.

Dagsorden:

1.) Valg af dirigent.

2.) Aflæggelse af årsberetning ved formanden.

3.) Fremlæggelse af regnskab.

4.) Fremlæggelse af budget og kontingent.

5.) Fremlæggelse af handlingsplan

5.) Behandling af indkomne forslag.

7.) Valg af bestyrelse jf. §11.

8.) Valg af to revisorer, en på lige år og en på ulige år.

9.) Valg af en revisorsuppleant for et år.

10.) Eventuelt.

 

§9.

Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen kan med to ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. En sådan skal ligeledes afholdes, når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. Det påhviler herefter bestyrelsen at udsende indkaldelse inden 4 uger.

 

§10.

Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandling og afstemning. Dirigenten drager omsorg for, at det på generalforsamlingen passende refereres i foreningens protokol. Referatet underskrives af referent og dirigent. Alle beslutninger skal træffes ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 majoritet til ændring af vedtægterne. Skriftlig afstemning anvendes, såfremt blot et medlem ønsker dette.

 

§11.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af fem medlemmer og en suppleant. De fem medlemmer består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt medlem. Valg og konstituering sker efter følgende regler:

Formanden Vælges for to år ved generalforsamling I lige år
Kasserer Vælges for to år ved generalforsamling I ulige år
To bestyrelsesmedlemmer Vælges for to år ved generalforsamling I lige år
Et bestyrelsesmedlem Vælges for to år ved generalforsamling I ulige år
En suppleant Vælges for et år ved generalforsamling Hvert år
Revisor Vælges for to år ved generalforsamling I lige år
Revisor Vælges for to år ved generalforsamlingen I ulige år
Revisor Suppleant Vælges for et år ved generalforsamling Hvert år


§12.

Regnskab:

Odense Giants´regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§13.

Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år, en vælges i lige år og en i ulige år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år. Revisorerne har til enhver tid adgang til Odense Giants´regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

§14.

Opløsning:

Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette for øje og med minimum 14 dages varsel. For at beslutte at foreningen opløses, kræves der, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 3/4 af disse stemmer for forslaget. I modsat fald indkaldes til ny generalforsamling med mindst 1 uges varsel, hvor forslaget kan vedtages, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens materialer, rekvisitter og eventuelt regnskabsmæssigt overskud andet foreningsarbejde for børn og unge i Odense kommune.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14.12 1983

Ændringer vedtaget:

Den 01.03 1998

Den 10.03 1992

Den 02.03 1994

Den 28.02 1995

Den 05.03 2001

Den 09.03 2010

Den 05.02 2018

Vedt%c3%a6gter